Báo giá

BÁO GIÁ QUAY PHIM SỰ KIỆN

4,000,000

01 Máy quay

Thời gian: Dưới 4 tiếng

Quay highlight các key moments

Hậu ki, dựng file quay thành clip highlight 2-4 phút

Phù hợp với các sự kiện quy mô nhỏ,yêu cầu đơn giản

6,000,000

02 Máy quay

Thời gian: Dưới 4 tiếng

Quay highlight các key moments

Hậu ki, dựng file quay thành clip highlight 2-4 phút

Phù hợp với các sự kiện tiêu chuẩn, có đủ góc quay toàn - trung - cận

8,000,000

02 Máy quay kết hợp 01 flycam

Thời gian: Dưới 4 tiếng

Quay highlight các key moments

Hậu ki, dựng file quay thành clip highlight 2-4 phút

Phù hợp với các sự kiện tiêu chuẩn, có đủ góc quay toàn - trung - cận và có thêm flycam

5,000,000

01 Máy quay

Thời gian: Dưới 4 tiếng

Quay máy full xuyên suốt sự kiện

Hậu kì, dựng file quay thành clip từ 1-3 tiếng

Phù hợp với các buổi hội thảo, hội nghị

BÁO GIÁ QUAY PHIM QUẢNG CÁO TVC